MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-04-2019 (niveau 3)eerdere test 22 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-04-2019 zo ingevuld: 

Genesis vertelt dat er een rivier ontspringt in de tuin van Eden. Verderop vertakt die rivier zich in vier stromen.

Welke van de volgende rivieren is geen vertakking van deze rivier?


35 % (afgerond)Kison 
8 % (afgerond)Pison
26 % (afgerond)Tigris
31 % (afgerond)Gichon

Hoewel de beschrijving van de locatie van de tuin van Eden heel nauwkeurig lijkt in Genesis 2, weten mensen tegenwoordig die plaats toch niet aan te wijzen. De rivier uit de tuin van Eden ontsprong in vier stromen: De Eufraat, de Tigris, de Pison en de Gichon. De bovengenoemde rivier de Kison wordt in 1 Koningen 18:40 genoemd.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Prediker behoort, evenals Spreuken, tot de zogeheten 'wijsheidsgeschriften'. In hoofdstuk 4 staat:

"Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan ........ ."


53 % (afgerond)een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad 
2 % (afgerond)een dwaze maagd
46 % (afgerond)een dwaze jongen die rijk geboren is

Het gaat in Prediker o.a. om het opvolgen van goede raad, leer luisteren naar onderwijs van God.
Rijkdom hoeft zeker niet slecht te zijn (de schrijver van Prediker was erg welvarend).
Dwaze maagden staan in een ander Bijbelverhaal.

Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In MatteŁs 10 staat dat Jezus twaalf leerlingen (de apostelen) bijzondere gaven meegeeft. Welke?


10 % (afgerond)Het schenken van vergeving van zonden en het genezen van elke kwaal of ziekte.
54 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en het genezen van elke kwaal of ziekte. 
20 % (afgerond)De verkondiging van het woord en het genezen van elke kwaal of ziekte.
16 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en het verkondigen van het woord.

In de Bijbel staat dat Jezus zijn leerlingen macht gaf over de onreine geesten om die uit te drijven, en om elke ziekte of kwaal te genezen.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Met Pasen wordt het lijden en sterven en de opstanding van Jezus herdacht. Maak onderstaande zin uit 1 Korintiërs 15 af:

"Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij ........ ."


96 % (afgerond)door Christus allen levend worden gemaakt 
1 % (afgerond)door Adam allen het leven niet kunnen ontvangen
1 % (afgerond)door het geloof allen een lang leven ontvangen
2 % (afgerond)door Christus allen sterven in de laatste Adam

Door Jezus is de opstanding uit de dood mogelijk. Hij is de eerste van de gestorvenen die is opgestaan uit de dood.

Door Adam kwam de dood, door Christus de opstanding!

 

De NBV gebruikt het woordje 'door'; de NBG gebruikt 'in'.

In Adam, dat is: in zijn nageslacht.
In Christus, dat is: in zijn nageslacht.

De 'allen' waarover gesproken wordt zijn dus alle kinderen van God, de gelovigen die deel zullen hebben aan deze opstanding.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
60% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)