MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 24-04-2019 (niveau 3)eerdere test 24 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-04-2019 zo ingevuld: 

Psalm 60 is een gebed in oorlogstijd. Vers 5: “God heeft gesproken in zijn heiligdom: ‘Juichend zal ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten.’”

Wat is er eerder gebeurd in het dal van Sukkot?


34 % (afgerond)Jakob heeft in Sukkot een huis gebouwd en ook hutten voor zijn vee. 
10 % (afgerond)Ašron is gestorven in het dal van Sukkot.
56 % (afgerond)IsraŽl heeft in Sukkot voor het eerst het Loofhuttenfeest gevierd.

Het dal van Sukkot ligt vlakbij de Jabbok, die uitloopt in de Jordaan. Nadat Jakob Ezau heeft ontmoet keert Ezau terug naar Seïr. “Jakob echter reisde naar Sukkot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee; vandaar dat die plaats Sukkot heet.” (Genesis 33:17)

Aäron sterft op de top van de berg Hor, aan de grens van Edom. (Numeri 20:22-29)

‘Sukkoth’ betekent ‘hutten’. Het is de naam van het joodse Loofhuttenfeest.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Aan wie dicteerde Jeremia al zijn profetieën?


13 % (afgerond)Aan Sedekia.
8 % (afgerond)Aan Safan.
72 % (afgerond)Aan Baruch. 
7 % (afgerond)Aan Josia.

In Jeremia 36:4 staat dat Baruch de woorden van Jeremia opschreef in een boekrol.

Josia was koning in de tijd van Jeremia.

Safan was een hoge functionaris waar Jeremia contact mee had (Jeremia 26:24 en 29:14).

Sedekia is een zoon van Josia en werd benoemd tot regeerder van Juda.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft in zijn brief aan de gelovigen in Efeze dat hij God voor hen dankt omdat hij twee goede dingen over hen gehoord heeft.

Welke?


53 % (afgerond)Hun geloof in Jezus en hun liefde voor alle christenen. 
8 % (afgerond)Hun goede gaven aan God en hun liefde voor hem.
16 % (afgerond)Hun oprechte blijdschap en hun hulp aan de armen.
23 % (afgerond)Hun trouw aan de bijbelse boodschap en hun ijverig getuigen voor God.

De Bijbel zegt: "Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden."

Paulus noemt hier geloof en liefde, maar de andere eigenschappen zijn ook belangrijk.Zie ook onz pagina EfeziŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Maak het volgende vers uit Hebreeën 13 af:
''Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid ........ ."


3 % (afgerond)u het inzicht en de vrede geven die kinderen Gods passend is
3 % (afgerond)u toerusten met een waakzaam hart, zodat u het licht herkent
47 % (afgerond)u de genade en de vrede geven door de Heilige Geest
47 % (afgerond)u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen 

Het vers gaat nog iets verder: "Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen."Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
51% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)