3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2024 (niveau 2)eerdere test 18 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-05-2024 zo ingevuld: 

Als Salomo, de zoon van koning David, nog maar net zelf koning is, verschijnt God aan hem in een droom en zegt: "Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven."

Waar vraagt Salomo dan om?


Om de dood van zijn vijanden.
94 % (afgerond)Om een opmerkzame geest. 
2 % (afgerond)Om grote rijkdom.
4 % (afgerond)Om een lang leven.

Salomo vraagt om een opmerkzame geest, zodat hij Gods volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.

God is blij met het antwoord van Salomo, en belooft hem naast wijsheid toch ook rijkdom en roem.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen zijn geschreven door verschillende auteurs, van wie David de bekendste is.

De psalmen 146 tot en met 150 beginnen en eindigen allemaal met het woord ........ .


15 % (afgerond)sela
81 % (afgerond)halleluja 
4 % (afgerond)amen

Het woord 'halleluja' maakt duidelijk dat deze psalmen Gods volk oproepen de HEER te loven. Het thema is dat de heerschappij van de HEER Hem maakt tot een vaste hulp voor Gods lijdende volk.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus, beschreven.

Wie wordt als eerste genezen door de apostelen Petrus en Johannes?


6 % (afgerond)Het dochtertje van Jaïrus.
11 % (afgerond)De knecht van de Romeinse hoofdman.
4 % (afgerond)De blindgeborene.
80 % (afgerond)De verlamde bij de tempelpoort. 

"Maar Petrus zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop!'"

De anderen werden genezen door Jezus zelf.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

Als Petrus, een van de apostelen van Jezus, een toespraak heeft gehouden op het Pinksterfeest, maakt dat diepe indruk op veel mensen.

Wat is hun reactie?


79 % (afgerond)Ze laten zich dopen. 
1 % (afgerond)Ze schamen zich en gaan weg.
15 % (afgerond)Ze beginnen te zingen en God te loven.
6 % (afgerond)Ze beginnen te huilen van verdriet.

De uitwerking van Petrus' toespraak is groot. Ze vragen hem: "Wat moeten we doen?" Petrus zegt dan: "Kom tot inkeer en laat u allen dopen."

Dat doen ongeveer 3000 mensen (Handelingen 2:37 en 41).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl