MOB-versie | Naar grote versie1+2 Koningen

Kernpunten 1 Koningen

 • Doel: Door de hele geschiedenis van de koningen van Israël en Juda heen het contrast laten zien tussen het leven van hen die voor God leven en van hen die dat weigeren.
 • Schrijver: Onbekend. Mogelijk Jeremia of een groep profeten.
 • Achtergrond: Het eens zo grote volk Israël raakte verdeeld, niet alleen geografisch, maar ook geestelijk.
 • Sleutelverzen: Als u net als uw vader David eerlijk en oprecht leeft en mijn wetten en voorschriften altijd gehoorzaamt, zal Ik ervoor zorgen dat uw nakomelingen voor altijd koning over Israël zijn. Dat is ook precies wat Ik uw vader David beloofde toen Ik zei: 'Van uw zonen zal er altijd één op de troon van Israël zitten' (9:4, 5).
 • Hoofdpersonen: David, Salomo, Jerobeam, Rechabeam, Elia, Achab en Izebel.
 • Bijzonder kenmerk: De boeken 1 en 2 Koningen waren oorspronkelijk één boek.

 

1 Koningen in vogelvlucht
'Het kan me niet schelen wat iedereen zegt; ik doe het toch!' schreeuwt hij tegen zijn moeder, terwijl hij het huis uit stormt.


Dit komt ons allemaal bekend voor. De woorden veranderen, maar de boodschap blijft dezelfde... deze jongen staat niet open voor advies, omdat zijn geest gesloten is. Soms zal hier en daar advies gezocht worden, maar dat wordt alleen opgevolgd als het de al genomen beslissing bevestigt of een nog eenvoudiger oplossing biedt.


Het ligt in de menselijke natuur om hulp af te wijzen en de dingen op onze manier te doen. Een veel verstandiger benadering is het zoeken en luisteren naar en opvolgen van het advies van goede raadgevers. Salomo, 's werelds meest wijze man, roept daartoe op in Spreuken (zie 11:14; 15:22 en 24:6).


Het is ironisch dat zijn zoon en opvolger Rechabeam juist wèl luisterde naar verkeerde raad, met vernietigende gevolgen. Bij Rechabeams kroning vroeg het volk hem een vriendelijk en mild leider te zijn. De oudere raadslieden adviseerden hem een dienstknecht te zijn voor deze mensen en goed voor hen te zorgen en ze een bevestigend antwoord te geven (12:7). Maar Rechabeam luisterde naar de slechte raad van zijn leeftijdgenoten, die hem opriepen hardvochtig te zijn. Dit had tot gevolg dat Rechabeam het koninkrijk verdeelde.


Leer van Rechabeams fouten. Richt je erop altijd goede raad te zoeken en op te volgen.
De belangrijkste gebeurtenissen uit 1 Koningen zijn de dood van koning David, Salomo's regering, de splitsing van het koninkrijk en het optreden van Elia.


Toen Salomo de troon besteeg, droeg David hem op Gods wetten te gehoorzamen en in Gods wegen te wandelen (2:3). Salomo deed dit ook en toen God hem de keus gaf wat hij het liefst zou ontvangen, vroeg hij nederig om wijsheid (3:9). Dit had tot gevolg dat Salomo's regering begon met groot succes, waaronder de bouw van de tempel, zijn meest indrukwekkende prestatie.


Helaas huwde Salomo vele heidense vrouwen en bijvrouwen, die uiteindelijk zijn hart van God afkeerden en hem tot afgoderij brachten (11:1-4).


Rechabeam volgde Salomo op en had de kans een wijze, meevoelende en rechtvaardige koning te worden. Maar helaas ... hij volgde de slechte adviezen van zijn jonge vrienden en probeerde te regeren met ijzeren hand. Maar het volk kwam in opstand en het koninkrijk spleet in tweeën met de tien stammen in het noorden (Israël) onder koning Jerobeam en alleen Juda en Benjamin onder de regering van Rechabeam. Beide koninkrijken volgden in hun regeringen een pad van corrupte en afgoden dienende koningen, terwijl alleen de heldere stemmen van de profeten doorgingen met waarschuwen om het volk terug te roepen naar God. Elia is duidelijk één van de grootste profeten; de hoofdstukken 17 t/m 22 zijn een weergave van zijn conflict met het slechte koningspaar, Achab en Izebel van Israël. In één van de meest dramatische confrontaties in de geschiedenis vernedert Elia de profeten van Baäl bij de berg Karmel. Ondanks alle tegenstand staat Elia voor God en bewijst dat 'één mens plus God' de meerderheid vormt. Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn (Romeinen 8:31)?

 

 

Kernpunten 2 Koningen

 • Doel: Laten zien wat het lot is van ieder die weigert zich door God te laten leiden
 • Schrijver: Onbekend. Mogelijk Jeremia of een aantal profeten.
 • Achtergrond: Het vroeger verenigde volk van Israël is al meer dan 100 jaar verdeeld in twee koninkrijken, Israël en Juda
 • Sleutelverzen: Steeds weer had de Here profeten gestuurd om zowel Israël als Juda te waarschuwen dat zij zich moesten bekeren van hun zonden. Hij had hun gezegd dat zij de geboden die Hij hun voorouders had gegeven en door deze profeten in herinnering had gebracht, moesten gehoorzamen. Maar Israël wilde niet luisteren. De Israëlieten waren net zo koppig als hun voorouders die weigerden op de Here, hun God, te vertrouwen (17:13,14).
 • Hoofdpersonen: Elia, Elisa, Sunamitische vrouw, Naäman, Izebel, Jehu, Joas, Hizkia, Sanherib, Jesaja, Manasse, Josia, Jojakim, Sidkia en Nebukadnessar.
 • Bijzonder kenmerk: De 17 profetische boeken aan het einde van het Oude Testament geven een goed inzicht in de periode van 2 Koningen.

 

2 Koningen in vogelvlucht
De rivier stroomt snel en lichtvoetig naar de zee, met sprankelende druppels waar het water op de keien aan de oever slaat. De stroming grijpt, duwt en trekt aan bladeren en takken en neemt ze een eindje mee. Hier en daar zie je een sportman in een kajak of kano, die zich laat meevoeren door de stroom. Zwaartekracht trekt aan het water en de rivier trekt de rest...naar beneden. Plotseling wordt het oppervlak gebroken door een zilveren pijl die tegen de stroming in springt en dan door nog een. Zich niet bewust van de kolkende tegenstand, zwemmen de glinsterende zalmen stroomopwaarts. Ze moeten stroomopwaarts zwemmen en niets zal ze stoppen in het bereiken van hun doel.
De stroming van de rivier van onze maatschappij is snel en heftig en trekt alles wat het op zijn weg tegenkomt mee naar beneden. Het zou gemakkelijk zijn je maar te laten meedrijven met de stroom. Maar God roept ons op tegen de stroom in te zwemmen. Het zal niet gemakkelijk zijn en misschien zullen we het alleen moeten doen, maar het is wel de juiste weg.


In het boek 2 Koningen lezen we over slechte leiders, ongebreidelde afgoderij en een gemakzuchtig volk...duidelijk in een neerwaartse spiraal. Ondanks alle druk om mee te doen, zich van God af te keren en alleen zichzelf te dienen, was er ook een kleine minderheid van bijzondere mensen; die bewogen zich in een andere richting...naar God. De profeten uit Betel en anderen, waaronder ook twee rechtvaardige koningen, spraken wel Gods woorden en bleven bij Hem.


Als je 2 Koningen leest, let dan op deze moedige mensen. Kijk naar de kracht van Elia en Elisa en de betrokkenheid van Hizkia en Josia; neem je voor ook iemand te zijn die tegen de stroom in zwemt!


2 Koningen brengt het vervolg van de geschiedenis van Israël, ergens halverwege de dood van David en die van het volk. Israël is verdeeld geraakt (1 Koningen 12) en de twee koninkrijken waren gaandeweg tot afgoderij en corruptie vervallen en stevenden af op ineenstorting en verovering door anderen. 2 Koningen doet verslag van de ellende in het noordelijke koninkrijk (Israël) gedurende de regering van 12 koningen en van die van het zuidelijke koninkrijk (Juda) onder zijn 16 koningen.


130 jaar lang moet Israël lijden onder de opeenvolging van slechte heersers totdat het overwonnen wordt door koning Salmanassar van Assyrië en in gevangenschap wordt weggeleid in 722 vóór Christus (17:6). Van alle koningen in zowel het noorden als het zuiden werden slechts twee 'goede koningen' genoemd, Hizkia en Josia. Door hun gehoorzaamheid aan God en de geestelijke opleving tijdens hun regering hield Juda nog 136 jaar langer stand tot het in 586 vóór Christus aan Nebukadnessar en de Babyloniërs verviel. Tijdens deze donkere jaren doet de Bijbel melding van 30 profeten die Gods boodschap aan het volk en hun leiders brachten. De meest opmerkelijke van deze moedige dienaren van God waren Elia en Elisa. Toen voor Elia het einde van zijn aardse dienst naderde, vroeg Elisa om een dubbele hoeveelheid van de geest die in zijn geliefde meester had geleefd (2:9). Spoedig daarna werd Elia in een wervelwind opgenomen in de hemel (2:11) en Elisa werd Gods boodschapper voor het noordelijke koninkrijk. Elisa's leven was vol van tekenen, aankondigingen, waarschuwingen en wonderen. De vier meest gedenkwaardige zijn de olie die niet opraakte (4:1-7), de opwekking uit de dood van de zoon van de Sunamitische vrouw (4:8-37), de genezing van de aan lepra lijdende Naäman (5:1-27) en het drijvende blad van de bijl (6:1-7).


Zelfs in verschrikkelijke omstandigheden zal God altijd een trouwe minderheid overhouden, zijn 'overblijfsel' (19:31). Hij zoekt dappere mannen en vrouwen, die zijn waarheid uitdragen.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.