MOB-versie | Naar grote versie
Nieuwe Testament

Matteüs

 
Marcus

 
Lucas

 
Johannes

 
Handelingen

 
Romeinen

 
1+2 Korintiërs 

                               

Galaten

 
Efeziërs

 
Filippenzen

 
Kolossenzen

 
1+2 Tessalonicenzen

 
1+2 Timotheüs

 
Titus

                                   

Filemon

 
Hebreeën

 
Jakobus

 
1+2 Petrus

 
1+2+3 Johannes

 
Judas

 
Openbaring