MOB-versie | Naar grote versieLucas

Kernpunten

  • Doel: Een betrouwbaar verslag geven van het leven van Christus en Hem te laten zien als de volmaakte mens en Heiland.
  • Schrijver: Lucas, arts, Griek en bekeerde heiden. Hij was een goede vriend en metgezel van Paulus. Hij schreef ook Handelingen.
  • Geschreven voor: Theofilus (‘vriend van God’), niet-Joden en alle andere mensen
  • Datering: Rond 60 na Christus.
  • Achtergrond: Lucas schreef vanuit Caesarea of vanuit Rome.
  • Sleutelverzen: "Jezus zei tegen hem: 'Er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden'." (19:9, 10)
  • Hoofdpersonen: Jezus, Elisabeth, Zacharias, Johannes de Doper, Maria, de leerlingen, Herodes de Grote, Pilatus en Maria van Magdala.
  • Belangrijke plaatsen: Bethlehem, Galilea, Judea en Jeruzalem.
  • Bijzondere kenmerken: Lucas is het meest uitgebreide Evangelie. Woordgebruik en stijl tonen dat de schrijver een ontwikkeld man was. Hij verwijst regelmatig naar ziekten en diagnoses. Lucas besteedt veel aandacht aan Jezus’ omgang met mensen, legt nadruk op gebed, wonderen, engelen; tekent lofliederen op en geeft vrouwen een belangrijke plaats. Het merendeel van 9:51-18:35 staat niet in de andere evangeliën.

Lucas in vogelvlucht
Elke geboorte is een wonder en ieder kind is een geschenk van God. Maar zo’n twintig eeuwen geleden vond een wel heel bijzondere geboorte plaats; de Zoon van God werd als mens geboren. Met een goddelijke Vader en een menselijke moeder kwam Jezus de wereldgeschiedenis binnen: God was mens geworden.


Lucas bevestigt de goddelijkheid van Christus, maar de werkelijke bedoeling van zijn boek is ons zijn menselijkheid te tonen. Als arts was Lucas een wetenschapper en als Griek een man met oog voor detail. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij begint met te zeggen hoe diepgaand hij alles heeft onderzocht en dat hij een feitelijk en waarheidsgetrouw verslag schrijft. Bovendien was Lucas een goede vriend en reisgenoot van Paulus, dus kon hij bij de andere leerlingen navraag doen, andere historische bronnen raadplegen en was hij ooggetuige van het ontstaan en de groei van de eerste gemeenten. Zijn Evangelie en het boek Handelingen zijn betrouwbare, historische dokumenten.


Lucas begint met de engel die aan Zacharias en daarna aan Maria verschijnt om te vertellen over de geboorte van hun zonen. Zacharias en Elisabeth zouden de ouders worden van Johannes de Doper, die de weg vóór Christus zou voorbereiden. Maria zou door de Heilige Geest moeder worden van Jezus, de Zoon van God. Kort na de geboorte van Johannes gaf keizer Augustus het bevel een volkstelling te houden en daarom reisden Maria en Jozef naar Bethlehem, de stad van David, hun vroege voorvader. Daar werd het kind geboren. Engelen verkondigden het blijde nieuws aan herders, die zich naar de stal haastten. God prijzend verlieten zij de stal en begonnen het nieuws te verspreiden. Acht dagen later werd Jezus besneden en daarna in de tempel aan God opgedragen. Daar bevestigden Simeon en Anna dat Hij de Heiland, hun Messias, was. Nadat Lucas ons even een glimp heeft getoond van een twaalfjarige Jezus, in de tempel discussiërend met bijbelgeleerden (2:41-52), maakt hij een sprong van achttien jaren, waarna we lezen over Johannes de Doper, predikend in de woestijn. Jezus kwam naar Johannes toe om Zich te laten dopen, voordat Hij zijn openbare optreden begon (3:1-38). Hier schetst Lucas het geboorteregister van Jezus, dat via David en Abraham terugvoert tot Adam.


Na de verzoeking in de woestijn van Judea (4:1-13) keerde Jezus terug naar Galilea en begon te prediken, onderwijzen en genezen (4:14-21:38). In de tussentijd voltooide Hij zijn groep van twaalf leerlingen door Petrus, Jakobus, Johannes (5:1-10) en Mattheüs (5:27-29) te roepen. Later gaf Jezus hun de zendingsopdracht en zond hen uit om iedereen te vertellen van het hemelse Koninkrijk. Na hun terugkeer openbaarde Hij hun zijn roeping, zijn ware identiteit, en vertelde Hij hun wat het betekent een leerling te zijn (9:18-62).


Zijn roeping – de Heiland van de wereld te zijn – bracht Hem uiteindelijk naar Jeruzalem (9:51-53), waar Hij werd afgewezen, berecht en gekruisigd. Terwijl Hij zijn kruis naar Golgotha droeg, huilden enkele vrouwen uit Jeruzalem om Hem; maar Jezus zei hun dat zij beter konden huilen om zichzelf en hun kinderen (23:28). Het Evangelie van Lucas eindigt gelukkig niet op dat trieste moment. Het besluit met het aangrijpende relaas over Jezus’ opstanding uit de dood, zijn verschijningen aan de leerlingen en zijn belofte dat Hij de Heilige Geest zal zenden (24:1-53). Lucas geeft ons een goed geschreven, betrouwbaar en volledig verslag over het leven van Jezus, de Zoon van Mensen en de Zoon van God: Verlosser van zowel Jood als heiden, onze opgestane en triomferende Heer.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.