MOB-versie | Naar grote versieJob

Kernpunten

  • Doel: Het tonen van Gods almacht en de betekenis van een waar geloof. Centraal staat de vraag: ‘Waarom moet de rechtvaardige lijden?’
  • Schrijver: Onbekend, mogelijk Job. Sommigen denken Mozes, Salomo of Elihu.
  • Datering: Onbekend. Doet verslag van gebeurtenissen, die waarschijnlijk hebben plaatsgevonden in de tijd van de aartsvaders, ongeveer 2000-1800 vóór Christus
  • Achtergrond: Het land Uz, waarschijnlijk ten noordoosten van Israël, vlak bij de woestijn tussen Damascus en de Eufraat
  • Sleutelvers: "'En, hebt u nu op mijn dienaar Job gelet?’ vroeg de Here. ‘Hij is een voortreffelijk man, hij heeft ontzag voor God en gaat het verkeerde uit de weg. Hij heeft zijn geloof in Mij behouden, ondanks dat u Mij overhaalde u toe te staan hem zonder reden kwaad te doen’." (2:3)
  • Hoofdpersonen: Job, de Temaniet Elifaz, de Suachiet Bildad, de Naämatiet Sofar, en de Buziet Elihu
  • Bijzonder kenmerk: Job is het eerste van de poëtische boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Sommigen menen dat dit het eerste geschreven bijbelboek is. Het boek geeft inzicht in het werk van Satan. Ezechiël 14:14, 20 en Jakobus 5:11 noemen Job als een historische figuur.


Job in vogelvlucht
Bomen kunnen knappen als luciferhoutjes of – met geweld ontworteld – de lucht in vliegen. Hele daken waaien weg, auto’s tollen rond als speelgoed, muren storten in en een muur van water slaat tegen de kust en golft over het land. Een orkaan rukt en vernielt en alleen solide funderingen overleven zijn ongebreidelde natuurkracht. Maar die funderingen kunnen na de storm weer worden gebruikt.


Voor elk bouwwerk is de fundering van groot belang. Die moet diep liggen en stevig genoeg zijn om zowel het gebouw als druk van buitenaf te kunnen weerstaan.
Het leven is als een gebouw en de kwaliteit van zijn fundamenten bepaalt de algehele kwaliteit. Maar al te vaak worden slechte materialen gebruikt en als dan de beproeving komt, stort het leven in.


Job werd beproefd. In een leven vol aanzien, bezit en mensen werd hij plotseling van alle kanten aangevallen, geruïneerd en kaal geplukt tot op zijn fundamenten. Maar zijn leven was gebouwd op God en hij hield vol. Het boek Job vertelt het verhaal van Job, de man van God. Het is een aangrijpend verhaal over een leven van rijkdom, dat vervalt tot armoede en daarna weer hersteld wordt in rijkdom; een theologisch werk over leed en Gods almacht én een beeld van een volhardend geloof.


Job was een welvarende landeigenaar in het land Uz. Hij had duizenden schapen, kamelen en ander vee, een groot gezin en veel bedienden. Plotseling verscheen Satan, de aanklager, voor God en zei dat Job alleen maar op God vertrouwde omdat zo hij welvarend was en alles hem meezat.


En zo begon de beproeving van Jobs geloof. Satan werd toegestaan om Jobs kinderen, bedienden, vee, herders en huis te vernietigen; maar Job bleef op God vertrouwen. Vervolgens viel Satan Job aan op zijn gezondheid en overdekte hem met pijnlijke zweren. Jobs vrouw raadde hem aan God te vervloeken en te sterven (2:9)… maar Job leed in stilte.


Drie van Jobs vrienden – Elifaz, Bildad en Sofar – kwamen hem opzoeken. In het begin rouwden ze in stilte met hem mee. Maar vervolgens vertelden zij Job – omdat zij meenden de redenen van zijn ellende te kennen – dat zijn lijden werd veroorzaakt door zonden. Zij adviseerden Job zijn schuld te belijden en naar God terug te keren. Maar Job hield vol dat hij onschuldig was. Niet bij machte Job van zijn ‘zonde’ te overtuigen, zwegen de drie mannen uiteindelijk (32:1).


Op dat moment voegde een vierde stem, die van de jonge Elihu, zich in het debat. Hoewel ook zijn argument Job niet kon overtuigen, maakte hij de weg vrij voor God. Als laatste sprak God in een geweldige storm. Geconfronteerd met de grote macht en majesteit van God viel Job nederig op zijn knieën… sprakeloos. God sprak in scherpe bewoordingen tegen Jobs vrienden en de geschiedenis eindigt ermee dat Job opnieuw wordt gezegend met geluk en rijkdom.


Wij denken al gauw alle antwoorden te kennen. Maar in werkelijkheid weet alleen God precies waarom de dingen gebeuren en wij moeten ons aan Hem onderwerpen als onze Vorst. Als je dit boek leest, probeer dan te zijn als Job en besluit altijd en onder alles op God te vertrouwen. Kijk dan eens goed naar je eigen leven en controleer je fundering. Hopelijk kun je zeggen dat als alles je ontnomen wordt behalve God, Hij voor jou genoeg is.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.