3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Nieuwe Testament | 1+2+3 Johannes


Kernpunten - 1 Johannes

 • Doel: Christenen te bevestigen in hun geloof en stelling te nemen tegen dwaalleren.
 • Schrijver: De apostel Johannes.
 • Geschreven voor: De brief draagt geen titel en is niet aan een bepaalde gemeente gericht. Hij werd als pastoraal rondschrijven gestuurd aan diverse niet-Joodse gemeenten. Hij is tevens gericht aan gelovigen elders.
 • Datering: Waarschijnlijk tussen de jaren 85 en 90, vanuit Efeze.
 • Achtergrond: Johannes was een oude man geworden en waarschijnlijk de enige nog levende apostel in die tijd. Hij was nog niet verbannen naar het eiland Patmos. Als ooggetuige van het werk van Christus schreef hij met gezag om deze nieuwe generatie gelovigen zekerheid en vertrouwen in God en hun geloof te geven.
 • Sleutelvers: "Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt." (5:13)
 • Hoofdpersonen: Johannes en Jezus.
 • Bijzondere kenmerken: Johannes is de apostel van de liefde en die liefde komt steeds weer terug in deze brief. Er zijn tal van overeenkomsten tussen deze brief en het Evangelie van Johannes, in woordgebruik, stijl en hoofdlijnen.
  Johannes gebruikt korte termen en eenvoudige woorden en schept scherpe tegenstellingen: licht en duisternis, waarheid en dwaling, God en Satan, leven en dood, liefde en haat.

 

1 Johannes in vogelvlucht
‘Een goed mens…j a… misschien wel één van de besten die ooit heeft geleefd… maar toch een gewone man’, zeggen velen.

Anderen zijn het daar niet mee eens en zeggen dat Hij leed aan hoogmoedswaanzin, een ‘Messias-complex’.
De argumenten walsen over Jezus’ werkelijke identiteit heen.
Wie Hij ook was, iedereen is het erover eens dat Jezus zijn voetstappen in de geschiedenis heeft achtergelaten.

Als gelovigen deze discussies aanhoren, kunnen ook zij tot twijfelen worden gebracht. Is Jezus wel werkelijk God? Kwam Hij echt om zondaars als wij te verlossen?
De eerste Johannesbrief werd geschreven om dergelijke twijfel weg te nemen en zekerheid te geven door een duidelijk beeld van Christus te geven. Toen de Zoon van God de menselijke geschiedenis binnentrad, kwam God Zelf als mens van vlees en bloed naar de mensen toe: Hij werd gezien, gehoord en aangeraakt door de schrijver van deze brief. Johannes trok met Jezus op en sprak met Hem, zag Hem mensen genezen, hoorde zijn onderwijs aan, was bij zijn sterven, ontmoette Hem na de opstanding en was erbij toen Jezus terugging naar de hemel. Johannes kende God – hij had met Hem opgetrokken en Hem zien werken.

 

Als een nestor van de Gemeente, richt hij zijn brief aan zijn ‘kinderen’. In de brief presenteert hij God als licht, liefde en leven. In eenvoudige en praktische woorden legt hij uit wat het betekent gemeenschap met God te hebben.


In diezelfde tijd hadden zich valse leraars in de gemeenten genesteld, die de menswording van Christus ontkenden. Johannes schreef ook om hun kwalijke leer aan het licht te stellen. Daarom is deze eerste Johannesbrief voor ons een voorbeeld hoe te handelen als wij in deze tijd valse leraars moeten bestrijden.


Johannes begint zijn brief met een persoonlijk getuigenis, omdat hij de mensgeworden God heeft ontmoet en geeft de reden waarom hij schrijft (1:1-4). Dan introduceert hij God als het ‘licht’, dat absolute zuiverheid en heiligheid vertegenwoordigt (1:5-7), en legt uit dat de gelovigen in Gods licht kunnen leven en gemeenschap met Hem kunnen hebben (1:8-10), omdat Christus hun verdediger is (2:1, 2). Hij dringt er op aan dat zij Christus volkomen zullen gehoorzamen en van al Gods andere kinderen moeten houden (2:3-17). Hij waarschuwt zijn lezers tegen de vele uitingen van de ‘antichrist’, die zullen proberen hen af te leiden van Gods waarheid (2:18-29).


In het volgende deel stelt Johannes God voor als ‘liefde’ (3:1-4:21). Omdat God van ons houdt, noemt Hij ons zijn kinderen en helpt ons op Christus te gaan lijken (3:1, 2). Deze waarheid moet ons stimuleren in eenheid met Christus te leven (3:3-6). Wij kunnen er zeker van zijn dat onze band met God waarachtig is als ons leven gekenmerkt wordt door goede daden en liefde voor de medemens (3:7-24).


Opnieuw waarschuwt Johannes tegen valse leraars, die de waarheid verdraaien. Wij moeten deze afwijzen (4:1-6) en blijven leven in Gods liefde (4:7-21).
In het laatste gedeelte presenteert Johannes God als ‘leven’ (5:1-21). Gods leven is in zijn Zoon. Als je met zijn Zoon leeft, heb je het eeuwige leven.


1 Johannes werd geschreven om je te helpen Gods werkelijkheid in je leven te ervaren, je zekerheid te geven dat je in Christus eeuwig leven bezit en om je aan te moedigen voortdurend dicht bij God te leven; Hij is licht, liefde en leven. Lees in deze brief over de liefde van God en geef die liefde, met vernieuwd vertrouwen, door aan andere mensen.

 

 

Kernpunten - 2 Johannes

 • Doel: Benadrukken van de principes van het volgen van Christus – waarheid en liefde – en waarschuwen tegen valse leraars.
 • Schrijver: De apostel Johannes.
 • Geschreven voor: Een vrouw, genaamd ‘Kyria’ (Grieks) of ‘de uitgekozen vrouw’ en haar gezin. Sommigen menen dat zij een beeld is van een plaatselijke gemeente.
 • Datering: In dezelfde tijd als 1 Johannes, dus rond het jaar 90, vanuit Efeze
 • Achtergrond: Blijkbaar maakten deze vrouw en haar gezin deel uit van één van de gemeenten, waarover Johannes het toezicht had – zij hadden sterke vriendschapsbanden. Johannes waarschuwde haar voor de valse leraars, die in sommige gemeenten veel invloed kregen.
 • Sleutelvers: "Als wij God liefhebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben." (1:6)
 • Hoofdpersonen: Johannes, ‘de vrouw die door God uitgekozen is’ en haar kinderen.

 

2 Johannes in vogelvlucht
Waarheid en liefde staan in de wereld vaak ter discussie, maar worden zelden in praktijk gebracht.


Mensen verdraaien met gemak feiten en gebruiken woorden om hun positie te verstevigen of producten te verkopen. Meineed is normaal, terwijl integriteit en betrouwbaarheid griezelige onderwerpen zijn. Het is niet zo verbazend dat wij tegenwoordig moeten ‘zweren’ om de waarheid te spreken.


En de liefde? Onze wereld zit vol met het woord ‘liefde’: populaire liedjes, ansichtkaarten, media-adviseurs en romantische boekjes sneeuwen ons onder met begrippen en dromen over onware, idyllische verhoudingen en gevoelens. Maar echte liefde is schaars – onbaatzuchtig geven, zorg voor de naaste, delen en zelfs sterven als dat nodig is. Wij snakken ernaar lief te hebben en geliefd te worden, maar zien slechts weinig voorbeelden van echte liefde.


Christus is de tegenstelling tot de waarden die in onze maatschappij overheersen: leugen en egoïsme. Want Hij is de personificatie van waarheid en liefde . Daarom moet ieder die zegt Hem trouw te volgen, zich ook toewijden aan deze idealen, de waarheid volgen en voorleven en de medemens met liefde benaderen.


De apostel Johannes kende de waarheid en de liefde uit de eerste hand, want hij was bij Jezus. Deze leerling was zo geraakt door wat hij van Jezus zag, dat alles wat hij schreef (het Evangelie van Johannes, de drie brieven van Johannes en het boek Openbaring) vervuld is van dit onderwerp. Waarheid en liefde zijn van vitaal belang voor een christen en niet te scheiden van het christenleven.


2 Johannes is een korte brief aan een goede vriend en volgt dezelfde lijn. Johannes zegt dat wij de waarheid moeten volgen en God gehoorzamen (1:4), uitkijken voor valse leraars (1:7) en God en elkaar moeten liefhebben (1:6).


2 Johannes kost slechts een paar minuten om te lezen, maar de boodschap ervan moet een leven lang duren. Als je dit korte geschrift van deze wijze en oude volgeling van Christus tot je laat doordringen, neem je dan opnieuw voor iemand te zijn die de waarheid en de liefde als leidraad houdt en God wil gehoorzamen.

 

Kernpunten - 3 Johannes

 • Doel: Gajus prijzen om zijn gastvrijheid en hem te bemoedigen in zijn leven als christen.
 • Schrijver: De apostel Johannes.
  Geschreven voor: Gajus, een vooraanstaand christen in één van de gemeenten die Johannes kende.
 • Datering: Rond het jaar 90, vanuit Efeze.
 • Achtergrond: Geestelijke leiders reisden van stad tot stad om te helpen nieuwe gemeenten te stichten. Zij waren afhankelijk van de gastvrijheid van medegelovigen. Gajus was één van de mensen die hun regelmatig onderdak verschafte.
 • Sleutelvers: "Goede vriend, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet." (1:5)
 • Hoofdpersonen: Johannes, Gajus, Diotrefes en Demetrius.

 

3 Johannes in vogelvlucht
Als er bezoek voor de deur staat, is dat meestal een garantie voor vuil op de vloer, een vieze vaat, in de war geschopte plannen, kosten en ongemak. Of het nu om een maaltijd gaat of om een logeerbed, gastvrijheid kost altijd iets…tijd, energie en geld.


Hoe wij met onze gasten omgaan, maakt zichtbaar waar onze waarden liggen. Zien wij mensen als obstakels of ongemak, of als unieke schepsels van een liefhebbende God? En wat is voor God belangrijker, een mens of een vloerkleed? Misschien is de meest effectieve manier om Gods waarden en de liefde van Christus zichtbaar te maken, wel juist om gasten uit te nodigen en welkom te heten in je huis.


Voor Gajus was gastvrijheid een vanzelfsprekendheid en een gewoonte; alom was zijn reputatie van vriendelijkheid en gastvrijheid bekend, speciaal bij de ‘reizende leraars en zendelingen’ (1:5).


Johannes schreef hem deze persoonlijke brief om hem te bedanken voor en te bevestigen in zijn christelijke levensstijl en hem te bemoedigen in zijn geloof.


Deze brief van Johannes cirkelt om drie personen: Gajus, het voorbeeld van iemand die Christus volgt en zijn medemensen liefheeft (1:1-8); Diotrefes, die zichzelf heeft uitgeroepen tot leider van de gemeente, maar niet Gods waarden uitdraagt (1:9-11); en als derde Demetrius, die ook de waarheid volgt (1:12).


Johannes moedigde Gajus aan gastvrijheid te blijven beoefenen, dicht bij de waarheid te blijven en alleen te doen wat goed is.


Hoewel dit een persoonlijke brief is, kunnen wij de lessen eruit ook toepassen op ons eigen leven.


Als jij 3 Johannes leest, met welke van de drie mannen voel je je dan het meest verwant? Ben jij een Gajus, die liefdevol en gul is naar anderen toe? Een Demetrius, die de waarheid liefheeft? Of ben jij een Diotrefes en kijk je alleen naar wat je zelf nodig hebt? Besluit de uitgangspunten van Christus ook toe te passen in jouw omgang met medemensen; zet je huis open en bereik die ander met zijn liefde.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl