3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Ezra


Kernpunten

  • Doel: Tonen van Gods trouw en hoe Hij zijn belofte hield om zijn volk terug te brengen naar hun land.
  • Schrijver: Niet genoemd; waarschijnlijk Ezra
  • Datering: Rond 450 vóór Christus Verslag van gebeurtenissen van ca. 538-450 vóór Christus (waarbij de jaren 516-458 vóór Christus buiten beschouwing blijven); mogelijk eerder in Babel begonnen en in Jeruzalem afgemaakt.
  • Achtergrond: Ezra volgt op 2 Kronieken als geschiedenis van het Joodse volk en doet verslag van hun terugkeer naar het land na de ballingschap
  • Sleutelverzen: "Veel heidenen die in Juda woonden, keerden zich af van hun slechte praktijken en sloten zich aan bij de Israëlieten. Zij wilden ook de Here, de God van Israël, aanbidden. Samen met het hele volk Israël aten zij van de paasmaaltijd. Met grote vreugde vierden zij het Feest van de Ongezuurde Broden, zeven dagen lang. Want de Here had hun vreugde gegeven, omdat Hij ervoor had gezorgd dat de koning van Assyrië hen steunde bij de bouw van de tempel van Israëls God" (6:21, 22).
  • Hoofdpersonen: Ezra, Cyrus, Zerubbabel, Haggai, Zacharia, Darius en Artaxerxes I.
  • Belangrijke plaatsen: Babel en Jeruzalem.
  • Bijzonder kenmerk: Ezra en Nehemia waren in de Hebreeuwse Bijbel één boek; met Esther vormen zij de geschiedenisboeken over de tijd na de ballingschap. Profetische boeken na de ballingschap zijn Haggai, Zacharia en Maleachi.

Ezra in vogelvlucht
Noem eens een paar echt grote mannen en vrouwen die nu leven. Beroemdheden, zoals politici, oorlogshelden, sportlieden en misschien je ouders of speciale vrienden zullen je te binnen schieten.


Je denkt aan hen vanwege bepaalde daden of karaktereigenschappen. Noem nu eens een paar bijbelse helden, mensen die in je herinnering gegrift zijn door vele bijbelvertellingen op school en zondagsschool. Deze lijst zal vast veel namen bevatten van mensen die God trouw en moedig gediend hebben.


Heb je ook aan Ezra gedacht? Hoewel hij niet erg bekend is, verdient deze man van God een vermelding vanwege zijn karakter.


Ezra was priester, schrijver en een groot leider. Zijn naam betekent ‘Hulp’ en zijn hele leven was eraan gewijd om God en zijn volk te dienen.


De Joodse traditie zegt dat Ezra het grootste deel van 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Psalm 119 geschreven heeft en dat hij leiding gaf aan de raad van 120 mannen die het Oude Testament samenstelden. Centraal in het verhalende gedeelte van het boek Ezra staat God en zijn belofte dat de Joden zouden terugkeren naar hun land, zoals voorzegd door Jeremia (zie 1:1). Deze boodschap vormde het hoofddoel van Ezra’s leven.


De tweede helft van het boek schetst een beeld van Ezra persoonlijk. Zijn kennis van de bijbelse geschriften en zijn wijsheid waren zo opvallend, dat de koning Ezra uitkoos om de tweede emigratie naar Jeruzalem te leiden, het volk te onderwijzen in Gods Woord en het nationale leven te organiseren (7:14-26).


Ezra kénde Gods Woord niet alleen, hij geloofde en gehoorzaamde het ook. Toen hij hoorde van Israëls zonde van gemengde huwelijken en afgoderij, viel Ezra nederig voor God neer en bad hij voor het volk (9:1-15). Hun ongehoorzaamheid raakte hem diep (10:1). Zijn reactie hielp het volk terug te brengen bij God.


2 Kronieken eindigt als de Perzische koning Cyrus vrijwilligers zoekt om terug te keren naar Jeruzalem en daar een huis voor God te bouwen. Ezra gaat op dit punt door (1:1-3 is bijna identiek aan 2 Kronieken 36:22, 23) als twee karavanen met Gods volk terugkeren naar Jeruzalem. Zerubbabel, de leider van de eerste tocht, werd vergezeld door 42.360 pelgrims die naar huis reisden (hoofdstuk 2).


Na aankomst begon men met de bouw van het altaar en de funderingen van de tempel (hoofdstuk 3). Maar er kwam tegenstand van de plaatselijke bevolking en een golf van beschuldigingen en geruchten stopte tijdelijk het project (hoofdstuk 4). Tijdens deze periode spraken de profeten Haggai en Zacharia het volk moed in (hoofdstuk 5). Uiteindelijk vaardigde Darius het bevel uit dat het werk ongehinderd voortgang moest hebben (hoofdstuk 6).


58 jaar later leidde Ezra een groep Joden uit Perzië. Gewapend met besluiten en machtigingen van koning Artaxerxes was het Ezra’s taak om toezicht te houden op de staatszaken (hoofdstuk 7, 8). Toen hij aankwam, hoorde hij van huwelijken tussen Joden met hun heidense buren. Hij huilde en bad voor het volk (hoofdstuk 9). Ezra’s voorbeeld van nederige schuldbelijdenis leidde tot een nationale opleving (hoofdstuk 10).


Ezra, een man van God en een echte held, was een voorbeeld voor Israël en is ook een voorbeeld voor ons. Lees het boek Ezra en denk aan de man Ezra, een nederige, gehoorzame dienaar. Wijd jezelf – net als hij – volkomen aan God toe.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica.
All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl