3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Jeremia


Kernpunten

  • Doel: Gods volk oproepen zich af te keren van hun zonden en terug te keren tot God.
  • Schrijver: Jeremia
  • Geschreven voor: Juda (het zuidelijk koninkrijk) en haar hoofdstad Jeruzalem
  • Datering: Tijdens de dienst van Jeremia, ongeveer 627-586 vóór Christus
  • Achtergrond: Jeremia diende onder Juda’s laatste vijf koningen: Josia, Joachaz, Jojakim, Jojachin en Sedekia. Het volk stevende in volle vaart af op vernietiging en werd uiteindelijk in 586 vóór Christus overwonnen door Babel (zie 2 Koningen 21-25). De profeet Zefanja was actief in de periode voor Jeremia en Habakuk was een tijdgenoot van Jeremia.
  • Sleutelvers: ‘Uw eigen slechtheid zal u straffen. U zult leren hoe slecht en bitter het is ontrouw te worden aan de Here , uw God, Hem zonder enige schroom te verlaten!’ – zegt de Here , de God van de hemelse legers (2:19).
  • Hoofdpersonen: Juda’s koningen (zie boven), Baruch, Ebed-Melech, koning Nebukadnessar en de Rechabieten.
  • Belangrijke plaatsen: Anatot, Jeruzalem, Rama en Egypte.
  • Bijzonder kenmerk: Dit boek combineert geschiedenis, poëzie en biografie. Jeremia gebruikte vaak symboliek om zijn boodschap over te brengen.


Jeremia in vogelvlucht
Wat is succes? De meeste definities gebruiken termen als het bereiken van een doel, rijk worden, prestige, voorkeur en macht. ‘Succesvolle’ mensen hebben een mooi leven, met financiële en emotionele zekerheid, omringd door bewonderaars en genietend van de vruchten van hun arbeid. Zij zijn de leiders, van wie de mening telt, en trendsetters.
Hun voorbeeld wordt gevolgd, hun resultaten opgemerkt. Ze weten wie ze zijn en waar ze heen gaan; vol zelfvertrouwen gaan ze af op hun doel. Volgens deze maatstaven was Jeremia een droeve mislukkeling. Veertig jaar lang had hij gediend als Gods spreekbuis voor Juda; maar wanneer Jeremia sprak, luisterde niemand. Vasthoudend en vol vuur drong hij aan op daden, maar niemand kwam in beweging. Ook op materieel gebied had hij zeker geen succes. Hij was arm en moest zich veel ontzeggen om zijn profetieën te kunnen uitdragen. Hij werd in de gevangenis gegooid (hoofdstuk 37) en in een put (hoofdstuk 38) en tegen zijn wil meegenomen naar Egypte (hoofdstuk 43). Hij werd verworpen door zijn stadgenoten (11:19-21), zijn familieleden (12:6), de valse priesters en profeten (20:1, 2; 28:1-17), zijn vrienden (20:10), zijn toehoorders (26:8) en de koningen (36:23).


Jeremia stond zijn hele leven alleen, terwijl hij Gods boodschappen van onheil bracht, het nieuwe verbond aankondigde en huilde over het lot van zijn geliefde land. Nee…in de ogen van de wereld was Jeremia zeker geen succes.


Maar in Gods ogen was Jeremia een van de meest succesvolle mensen uit de hele geschiedenis. Succes naar Gods maatstaven omvat gehoorzaamheid en trouw. Jeremia droeg moedig en trouw Gods woorden uit, ondanks tegenstand en persoonlijk lijden. Hij was gehoorzaam aan zijn roeping.


Jeremia’s boek begint met zijn roeping als profeet. De volgende 38 hoofdstukken bevatten profetieën over Israël (nog als één volk) en Juda (het zuidelijk koninkrijk). De hoofdstukken 2-20 zijn algemeen en niet gedateerd en de hoofdstukken 21-39 zijn specifiek en gedateerd.


Het hoofdthema van Jeremia’s boodschap is simpel: ‘Heb berouw en keer terug naar God, anders zal Hij u straffen.’


Maar daarna ging hij – omdat het volk deze waarschuwing in de wind sloeg – over tot specifieke voorspellingen van de vernietiging van Jeruzalem. Deze verschrikkelijke gebeurtenis wordt beschreven in hoofdstuk 39. De hoofdstukken 40-45 beschrijven de gebeurtenissen die volgden op de val van Jeruzalem. Het boek eindigt met profetieën over verscheidene landen (hoofdstuk 46-52).


Als je Jeremia leest, voel dan met hem mee als hij lijdt onder de boodschap die hij moet brengen, bid met hem mee voor hen die weigeren de waarheid te onderkennen en let op zijn voorbeeld van geloof en moed.

 

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl